joi, 1 martie 2007

Legislaţia privind Organisme Modificate Genetic (OMG)

Obţinerea, testarea, utilizarea şi comercializarea organismelor modificate genetic (OMG) - plante, animale, sau microorganisme - sunt supuse, în toate ţările, unui regim special de reglementare, autorizare şi administrare, care stabileşte cadrul juridic şi instituţional menit să elimine sau să reducă riscurile de producere a unor efecte negative asupra sănătăţii oamenilor şi a animalelor sau asupra mediului.
· În S.U.A., introducerea în mediu şi pe piaţă a plantelor transgenice se face numai după obţinerea aprobărilor speciale din partea unor agenţii guvernamentale, responsabile cu protecţia mediului şi a sănătăţii oamenilor şi a animalelor:
1. Departamentul pentru Agricultură al SUA (USDA);
2. Agenţia pentru Protecţia Mediului (EPA);
3. Agenţia pentru Controlul Alimentelor şi al Medicamentelor (FDA).
În S.U.A., Canada şi în alte ţări, plantele transgenice se cultivă şi se utilizează în hrana oamenilor şi a animalelor, nefiind obligatorie depozitarea separată şi etichetarea produselor care conţin OMG.
· În Uniunea Europeană, începând cu anul 1990, a fost elaborată o legislaţie specifică, îmbunătăţită şi extinsă ulterior, având ca scop protecţia mediului şi a sănătăţii oamenilor şi crearea unei pieţe unice în domeniul biotehnologiei. Astfel,
- Directiva CEE nr.219/1990 (modificată prin Directiva nr.81/1998) reglementează utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic, în scopuri de cercetare şi industrializare; - Directiva CEE nr.220/1990 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic a fost principalul act normativ comunitar în acest domeniu, fiind completată, între timp, de mai multe Decizii ale Comisiei (623, 811, 812, 813 / 2003);
- Directiva CE nr.18/2001 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, care abrogă Directiva nr. 220/1990, a intrat în vigoare la data de 17 octombrie 2002, actualizând şi întărind reglementările existente în ceea ce priveşte evaluarea riscurilor şi procesul de luare a deciziilor de introducere în mediu a OMG. De asemenea, Directiva introduce obligativitatea informării publicului, a monitorizării efectelor pe termen lung, a etichetării şi trasabilităţii în toate stadiile introducerii pe piaţă a organismelor modificate genetic.
- Recent, au fost adoptate şi publicate în Jurnalul Oficial al Uniun ii Europene, două acte legislative ce stabilesc un sistem comunitar armonizat de trasabilitate a organismelor modificate genetic, introduc etichetarea furajelor modificate genetic, întăresc reglementările actuale de etichetare a alimentelor modificate genetic şi stabilesc o procedură continuă de introducere în mediu sau de autorizare, ca alimente sau furaje, a organismelor modificate genetic:
- Regulamentul CE nr.1829/2003 din 22 septembrie 2003, privind alimentele şi furajele modificate genetic;- Regulamentul CE nr. 1830/2003 din 22 septembrie 2003, privind trasabilitatea şi etichetarea organismelor modificate genetic şi trasabilitatea produselor alimentare şi furajere obţinute din organisme modificate genetic, care amendează Directiva EC nr.18/2001.
· În România, Ordonanţa Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de obţinere, testare, utilizare şi comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne şi a produselor rezultate din acestea (M.O. nr. 48/ 31.01.2000), a fost primul act normativ menit să reglementeze importul seminţelor modificate genetic, cultivarea lor şi utilizarea produselor obţinute din aceste plante în hrana omului şi în furajarea animalelor.
- Legea nr. 214/2002 pentru aprobarea O. G. nr. 49/2000 (M.O. nr. 316/14.05.2002), aduce îmbunătăţiri cadrului legislativ românesc, referitoare la cadrul instituţional, consultarea publicului, etichetarea produselor modificate genetic, prevăzute de normele comunitare apărute între timp în acest domeniu. - Prin Ordinul M.A.P.M. nr. 684/2002 (M.O. nr.793/31.10.2002), emis în baza prevederilor Legii nr. 214/2002, a fost aprobată noua componenţă a Comisiei pentru Securitate Biologică (CSB), alcătuită din 12 membri - personalităţi ştiinţifice din Academia Română, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice, Academia de Ştiinţe Medicale şi din universităţi şi institute de cercetare cu profil biologic, agricol sau medical. Comisia exercită atribuţiile de autoritate ştiinţifică cu rol consultativ în procesul de luare a deciziilor - H.G. nr.106/2002 (M.O. nr.147/27.02.2002) prevede, începând cu data de 7.02.2003, etichetarea alimentelor obţinute din organisme modificate genetic sau care conţin aditivi şi arome modificate genetic ori obţinute din organisme modificate genetic.
- Legea nr.266/2002 (M.O. nr.343/23.05.2002) privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante prevede obligativitatea de a se indica clar pe eticheta sau documentele însoţitoare, acolo unde este cazul, că soiul respectiv este modificat genetic.
- Ordinul M.A.P.A.M. nr. 462/ 2003 privind evidenţa agenţilor economici care cultivă plante modificate genetic (M.O. nr.542/29.07.2003) prevede obligativitatea agenţilor economici (persoane fizice sau juridice, asociaţii fără personalitate juridică) de a declara, la direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, suprafeţele cultivate cu plante modificate genetic şi producţiile realizate.

1. Organisme Modificate Genetic (OMG)
Legea nr. 214/2002 - pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de obţinere, testare, utilizare şi comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum şi a produselor rezultate din acesteaOrdonanţa nr. 49/2000 - privind regimul de obţinere, testare, utilizare şi comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum şi a produselor rezultate din acestea Publicat în Monitorul Oficial al României nr. 48 din 31 ianuarie 2000Hotărârea Guvernului nr. 106/2002 - privind etichetarea alimentelor
2. Protecţia consumatorului
Ordonanţa nr. 21/1992 - privind protecţia consumatorilor Hotararea Guvernului nr. 166/2001- privind organizarea şi functionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor Ordonanţa nr. 58/2000 - pentru modificarea şi completarea Ordonantei nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilorHotararea Guvernului nr. 752/2001 - privind majorarea valorii amenzilor contraventionale prevăzute la art 46 şi 461 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor Legea nr. 12/1990 - privind protejarea populaţiei impotriva unor activităţi comerciale ilicite Ordonanţa nr. 126/1998 - pentru modificarea Legii nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei impotriva unor activităţi comerciale ilicite Legea nr. 177/1998 - pentru completarea art. 2 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei impotriva unor activităţi comerciale ilicite Hotararea Guvernului nr. 665/1995 - privind înlocuirea, remedierea sau restituirea contravalorii produselor care prezintă deficiente Hotărârea Guvernului nr. 394/1995 - privind obligaţiile ce revin agenţilor economici - persoane fizice sau juridice în comercializarea produselor de folosintă îndelungată destinate consumatorilor Hotararea Guvernului nr. 784/1996 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind etichetarea produselor alimentare Hotărârea Guvernului nr. 953/1999 - privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 784/1996 pentru aprobarea normelor metodologice privind etichetarea produselor alimentare Hotararea Guvernului nr. 187/2000 - privind imitaţiile de produse alimentare care prezintă riscul de a pune în pericol sănătatea sau securitatea consumatorilor Ordinul Ministerului Sănătăţii şi familiei nr. 975/1998 - privind aprobarea normelor igienico-sanitare pentru alimente Ordonanţa de urgenţă nr. 97/2001 - privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor Legea nr.193/2000 - privind clauzele abuzive din contractele incheiate între comercianţi şi consumatori Ordonanţa nr. 87/2000 - privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produse defectuoase Hotararea Guvernului nr. 947/2000 - privind modalitarea de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2001 - pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilorLegea nr. 322/2002 - privind aprobarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 146/2001 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilorOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2002 - pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilorOrdinul Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor nr. 84/91/2002 - pentru aprobarea Normelor privind contaminanţii din alimente
3. Standardizare, acreditare, evaluarea conformităţii
Ordonanţa Guvernului nr. 38/1998, privind acreditarea şi infrastructura pentru evaluarea conformităţii - aprobată şi modificată prin Legea nr. 245/2002
Ordonanţa Guvernului nr. 39/1998, privind activitatea de standardizare naţională în România - aprobată şi modificată prin Legea nr. 355/2002
Legea nr. 608/2001 - privind evaluarea conformităţii produselor
Hotărârea Guvernului nr. 487/2002 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea şi notificarea naţională a laboratoarelor de încercări, precum şi a organismelor de certificare şi de inspecţie care realizează evaluarea conformităţii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor
Hotărârea Guvernului nr. 409/2002 - privind controalele de conformitate cu reglementarile referitoare la securitatea produselor, în cazul produselor de import
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 192/2001 - pentru ratificarea Protocolului referitor la definirea noţiunii de produse originare şi metodele de cooperare administrativă, anexa la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de alta parte
Legea 151/2002 - privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 192/2001 pentru ratificarea Protocolului referitor la definirea noţiunii de produse originare şi metodele de cooperare administrativă, anexa la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de alta parte
4. Mediu
Legea nr. 137/1995 - legea protecţiei mediului
Hotărârea Guvernului nr. 1219/2000 - privind unele măsuri de protecţie a intereselor consumatorilor la achiziţionarea de piese de schimb auto, altele decât cele care pot afecta siguranţa circulatiei şi/sau protecţia mediului
Stadiul elaborării şi promovării actelor normative ale MAPM
5. Altele
Legea nr. 178/2000 - privind produsele cosmetice
Hotărârea Guvernului nr. 670/2001 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice
Ordonanţa de urgenţă nr. 200/2000 - privind clasificarea, etichetare şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase
Hotararea Guvernului nr. 329/2001 - privind importul şi comercializarea unor produse folosite Ordinul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 217/2001 - pentru aprobarea Normelor privind criteriile de clasificare a produselor folosite destinate copiilor mai mici de 36 de luni
Hotărârea Guvernului nr. 332/2001 - privind denumirea, marcarea compoziţiei fibroase şi etichetarea produselor textile
Ordonanţa nr. 2/2001 - privind regimul juridic al contraventiilor
Legea nr. 266/2002 - privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea semintelor şi a materialului saditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante
Proiecte legislative initiate de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor
Tabel cu legislaţia medicală în vigoare - iunie 2002

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu